skip to Main Content

Loja

Kapítulu ida-idak

Agora daudaun ami iha ona kapítulu sia iha lingua Tetum ne’ebé bele kopia sai. Ami sei aumenta kapítulu balu tan iha tempu badak.

Kapítulu husi Volume 1. Permaculture no povu

Kapítulu 1. Étika no Prinsípiu Permakultura

44 pájina

Liuhusi Permakultura ita haree mundu iha dalan foun. Permakultura prepara estrutura hodi dezeñu, kria no mantein komunidade sira iha parte hotu nu’udar estilu moris ida hodi atinje kontinuasaun moris no forsa… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
4.1MB (koneksaun internet fraku)
7.8MB (koneksaun internet lalais)

Clear

Liuhusi Permakultura ita haree mundu iha dalan foun. Permakultura prepara estrutura hodi dezeñu, kria no mantein komunidade sira iha parte hotu nu’udar estilu moris ida hodi atinje kontinuasaun moris no forsa. Téknika no estratéjia bazeia iha siénsia no forma naturál, uza dalan integradu, innovativu no prátika rejenerativu hodi atinje ita-nia mehi.

Étika permakultura asegura ita atu konsidera no hanoin nakonu kona-ba serbisu ho meiu-ambiente, respeita ema hotu no asaun hodi hadi’a futuru:

 • Kuidadu rai – kuidadu rai no buat hotu ne’ebé moris iha laran
 • Kuidadu ema – igualdade, respeita, no oportunidade
 • Fahe ho justu – distribui buat ne’ebé resin, limita konsumu, no kuidadu ba futuru

Prinsípiu permakultura enkoraja no koko ita atu sai kriativu, la’o tuir inisiativa sira no lójika. Prinsípiu sira hanesan gia hodi kria dezeñu permakultura no implementa estratéjia no téknika permakultura.

Konteúdu inklui:

Étika permakultura

 • Kuidadu rai
 • Kuidadu ema
 • Fahe ho justu

Dezeñu prinisipiu permakultura

 1. Observa no interasaun
 2. Simu no depozita enerjia
 3. Hetan rezultadu
 4. Aplika regulamentu ba an rasik no simu hanoin sira
 5. Uza no valoriza enerjia no rekursu renovavel
 6. La prodús lixu
 7. Dezeñu husi modelu to’o detalla
 8. Integra duke hafahe
 9. Eskala ki’ik no solusaun neineik
 10. Uza no valoriza diversidade
 11. Utiliza ninin no valoriza marjinál
 12. Uza ho kriatividade no responde ba mudansa

Kapítulu 2. Modelu Naturál

20 pájina

Mundu ne’e kria husi modelu ida. Aspetu ida-idak husi mundu, husi animál ki’ik liu to’o foho boot liu, kompostu husi modelu… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
2.3MB (koneksaun internet fraku)
5.5MB (koneksaun internet lalais)

Clear

Mundu ne’e kria husi modelu ida. Aspetu ida-idak husi mundu, husi animál ki’ik liu to’o foho boot liu, kompostu husi modelu. Nune’e mós kona-ba tempu, fahe ba períodu no tinan, forma modelu sira. Modelu barak maka repete iha forma diferente, ba buat moris no la-moris.

Modelu iha natureza furak no funsaun. Modelu natureza iha dezeñu halo furak no funsaun.

Estratéjia Permakultura bazeadu ba siénsia naturál no modelu naturál ne’ebé eziste nanis. Kuandu ita komprende di’ak modelu sira, ita bele serbisu tuir modelu hirak ne’e hodi halo dezeñu sai forsa liu, reziliente, diversidade no sistema enerjia ne’ebé efisiente.

Konteúdu inklui:

 • Modelu naturál
 • Modelu no dezeñu
 • Modelu naturál iha prátika

Kapítulu 3. Dezeñu Estratéjia la Téknika Permakultura

88 pájina

Atu dezeñu mak atu kria, planu, inventa no organiza. Ida-ne’e mak oinsá permakultura utiliza elementu oioin no tau sira hamutuk nu’udar parte integradu, sistema tomak ida, hanesan mós nu’udar ekosistema naturál ida… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
9.1MB (koneksaun internet fraku)
19.5MB (koneksaun internet lalais)

Clear

Atu dezeñu mak atu kria, planu, inventa no organiza. Ida-ne’e mak oinsá permakultura utiliza elementu oioin no tau sira hamutuk nu’udar parte integradu, sistema tomak ida, hanesan mós nu’udar ekosistema naturál ida.

Dezeñu permakultura haree ba idea sira no aprosimasaun atu kria sistema prazu-naruk, sustentável, auto-manutensaun ba rai agrikultura, sistema animál, uma, projetu no komunidade sira.

Aprosimasaun dezeñu diferente inklui iha ne’e no analiza produtu, analiza fatin, zona no kolesaun dadus iha tempu hanesan informasaun kle’an-balu kona-ba téknika xave sira mak hanesan bee no jestaun anin, mikro-klima, aprosimasaun multifunsionál, no dezeña ho tempu.

Konteúdu inklui:

 • Dezeñu permakultura
 • Dezeñu téknika
 • Análize elementu sira
 • Zona
 • Obzervasaun no kolesaun dadus
 • Téknika dezeñu
  – Funsaun barak
  – Mikroklima
  – Identifika mikroklima naturâl
  – Sistema kaer bee: ho kabubu-laletek no terrasu
  – Satan-anin
 •  Inklui beleza sira iha dezeñu

Kapítulu 4. Urbana no Komunidade Permakultura

56 pájina

Permakultura mós importante hanesan iha área sidade no urbana ba produsaun agrikultura no mós hanesan iha área rurál sira. Sidade sira mós tenke bele sustenta an-rasik, poluisaun menus no enerjia eletrisidade mai husi enerjia renovavel… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
4.8MB (koneksaun internet fraku)
6.7MB (koneksaun internet lalais)

Clear

Permakultura mós importante hanesan iha área sidade no urbana ba produsaun agrikultura no mós hanesan iha área rurál sira. Sidade sira mós tenke bele sustenta an-rasik, poluisaun menus no enerjia eletrisidade mai husi enerjia renovavel. Sira tenke foka maka’as liu ba komunidade, prodús ai-han barak no iha númeru ai-horis sira barak no matak liu. Estratéjia no téknika permakultura bele uza hodi atinje objetivu sira-ne’e. Bainhira sidade iha progresu, importante tebes atu iha dezeñu estratéjiku ba villa no área urbana atu ema bele atinje moris ne’ebé saudavel, sustentável no kualidade di’ak.

Fornese ekipamentu ba komunidade atu sai forte no rezilénsia mak parte importante liu husi pratika permakultura no ba sosiedade progresu ba oin, no ekonomia ne’ebé animadu mak parte importante husi ne’e.

Konteúdu inklui:

 • Dezeñu urbana no komunidade
 • Elementu sira husi moris urbana no komunidade
  – Dezeñu konstrusaun
  – Kolesaun bee, rai-fatin, uza no uza-fali
  – Kriasaun enerjia no uza
  – Transporte
 • Produsaun ai-han urbana
 • Negosia ki’ik no kooperativa
 • Meiu-ambiente no ekolojia urbana
 • Komunidade forte
  – Soberania ai-han
  – Sidade tranzisaun
  – Progresu iha komunidade, inkluzaun no rezolusaun konflitu
 • Ekonomia lokal
  – Osan lokál

Kapítulu 5. Kooperativa

28 pájina

Grupu kooperativa no komunidade ne’e parte tradisionál ida husi kultura, no simples hanesan loos estensaun serbisu hamutuk entre família no komunidade… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
2MB (koneksaun internet fraku)
3.5MB (koneksaun internet lalais)

Clear

Grupu kooperativa no komunidade ne’e parte tradisionál ida husi kultura, no simples hanesan loos estensaun serbisu hamutuk entre família no komunidade. Nia rezultadu ikus maka sira haforsa komunidade, lori liután rekursu no rendimentu, no aumenta abilidade foun. Kooperativa bazeia ba idea ne’ebé atu atinje buat-ruma ne’ebé individuál sira labele atinje, ho maneira uza sira-nia abilidade koletivu hodi serbisu ba objetivu komún. Nesesidade/meta/objetivu ida-ne’e bele katak ekonómiku, sosiál ka fornese servisu; Importante liu maka katak benefísiu ida-ne’e ba komunidade no indivíduu sira.

Aprende kona-ba importánsia husi kooperativa, tipu diferensa husi kooperativa no oinsá atu harii no maneja sira.

Konteúdu inklui:

 • Importancia husi kooperativa komunidade
 • Oinsá atu harii no jere
  – Prod.s idea sira – fini
  – Analiza rekursu no produtu – fini moris
  – Jestaun estrutura – ai-hun
 • Tipu kooperativa

Kapítulu 6. Matadalan ba formadór

32 pájina

Kapítulu ne’e ba ema sira-ne’ebé hakarak atu hanorin kursu permakultura. Fó vizaun ba barreira no problema sira limite partisipasaun, liuliu ba feto, no sujere solusaun atu hatán ba ida-ne’e… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
6.3MB (koneksaun internet fraku)
8.7MB (koneksaun internet lalais)

Clear

Kapítulu ne’e ba ema sira-ne’ebé hakarak atu hanorin kursu permakultura. Fó vizaun ba barreira no problema sira limite partisipasaun, liuliu ba feto, no sujere solusaun atu hatán ba ida-ne’e. Asesmentu komunidade, planeamentu kursu, preparasaun no kontinuasaun depoizde kursu nia importánsia hanesan mós ho kursu ne’e rasik. Aprende barak liu kona-ba ekipamentu sira ba serbisu hirak-ne’e no esplora ba iha aprosimasaun diferente hodi hato’o kualidade ida aas, kursu ho kontente no atrai ne’ebé fornese tipu sira husi aprendizajen no situasaun.

Konteúdu inklui:

 • Matadalan ba formadór permakultura
 • Kursu permakultura
 • Planu kursu permakultura
 • Implementa formasaun
  – Formadór
  – Téknika iha klase laran
  –  Formasaun sondajen no sistema monitór

Kapítulu 7. Uma, bee no enerjia

78 pájina

Uma, bee no enerjia iha ligasaun ba malu no ba ambiente tomak. importante atu ita komprende sira-nia ligasaun antes harii uma, bairru, suku ka sidade ki’ik sira no hadi’a fatin ne’ebé iha nanis… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
7.1MB (koneksaun internet fraku)
13.2MB (koneksaun internet lalais)

Clear

Uma, bee no enerjia iha ligasaun ba malu no ba ambiente tomak. importante atu ita komprende sira-nia ligasaun antes harii uma, bairru, suku ka sidade ki’ik sira no hadi’a fatin ne’ebé iha nanis. Sempre konsidera fatin natural, inklui bee no rekursu enerjia sira antes planu atu harii. Imi bele serbisu ho natureza hodi hetan benefísiu iha futuru, ka ignora tiha dezvantajen sira. Prinsípiu ida-ne’e di’ak ba parte hotu husi uma no hela fatin, inklui dapur, fatin fase nian no sentina – sektór ida-idak mak parte husi fatin sorisorin.

Kapítulu ida-ne’e esplika oinsá bele funsiona no fó téknika no estratéjia barak hodi kria enerjia efisiénsia no uma sira-ne’ebé konfortavel, asegura bee moos no fornesimentu kontinua no utiliza sasán enerjia renovavel nian.

Konteúdu inklui:

 • Ita kria uma saudavel?
 • Harii uma
 • Tékniku hadi’a uma
 • Hadi’ak uma li’ur
 • Dapur
 • Uma fatin fase
 • Sintina kompostu
 • Fornese no rai bee
 • Enerjia renovavel

Kapítulu 8. Hahán, saúde no nutrisaun

44 pájina

Saúde di’ak hahú ho koñesimentu ba nutrisaun di’ak no hahán lokál, hahán naturál ne’ebé kuda iha rai orgániku ne’ebé bokur. Bainhira rai didi’ak hahán ne’e tahan ninia fresku kleur liután… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
2.5MB (koneksaun internet fraku)
4MB (koneksaun internet lalais)

Clear

Saúde di’ak hahú ho koñesimentu ba nutrisaun di’ak no hahán lokál, hahán naturál ne’ebé kuda iha rai orgániku ne’ebé bokur. Bainhira rai didi’ak hahán ne’e tahan ninia fresku kleur liután. Bainhira hamaran ka prezerva ne’e disponivel ba tinan tomak. Bainhira te’in ho fornu no fogaun benefísiu ambiente no dapur sai moos liután. Buat hirak ne’ebé ita bele halo atu hadi’a ita-nia saúde no prevene moras sei hadi’ak ita-nia moris no fó benefísiu ba família no komunidade sira.

Konteúdu inklui:

 • Nutrisaun di’ak mai husi agrikultura ne’ebé di’ak
 • Nutrisaun di’ak
 • Good sources of nutrition
 • Fonte di’ak sira ba nutrisaun
  – Bebida di’ak
  – Hahán nu’udar ai-moruk
  – Ai-horis importante atu kuda hale’u iha imi-nia uma sorin
  – Planu fornesimentu hahán tinan ida tomak
 • Armazena, hamaran no prezerva modo
  – Armazenajen hahán malirin naturál
  – Hamaran hahán naturál
  – Te’in ho ahi-matan (fornu) no fogaun
  – Te’in ho solár no fogaun solár

Kapítulu 9. Rai

64 pájina

Rai ne’ebé ita-nia ain sama fornese ai-han no fó moris ba ema biliaun. Esensiál mós ba ekosistema mundu nian no redusaun mudansa klimátika. Rai mak valor liu hotu no liuhusi… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
4.2MB (koneksaun internet fraku)
9.2MB (koneksaun internet lalais)

Clear

Rai ne’ebé ita-nia ain sama fornese ai-han no fó moris ba ema biliaun. Esensiál mós ba ekosistema mundu nian no redusaun mudansa klimátika. Rai mak valor liu hotu no liuhusi pratika aat lalais bele estraga mundu tomak. Kapítulu ida-ne’e esplika oinsá atu próteze, hasa’e no hadi’a imi-nia rai, ba kuda ai-han no seguransa ba manan-moris no ba protesaun no rejenerasaun ita-nia mundu.

Tópiku inklui identifikasaun rai nia pH, defisiénsia, materiál sira hodi konstrui rai orgániku, baktéria ativatór, kompostu, kompostu been, bio-anar, minooka no habarak minooka, mulsa no ai-legume.

Konteúdu inklui:

 • Saida mak rai moris saudavel?
 • Benefísiu rai moris saudavel
 • Tipu rai diferente – tahu no rai-henek
 • pH rai – ásidu no álkali
 • Siklu nutriente
 • Nutriente rai – konstrutór planta
 • Rai-kutun – konstrutór rai
 • Estratéjia hadi’a rai ho orgániku
  – Ativatór mikro-organizmu
  – Bio-anar – ahi-anar ativu
  – Adubu been
  – Adubu orgánika
  – Hakiak minooka
  – Ema-nia estrume
  – Mulsa orgánika no naturál
  – Legume
  – Ai-horis estrume matak

Kapítulu 10. Kintál Familiar

78 pájina

To’os familiar fó benefísiu barak ba ema barak nia moris. To’os ne’ebé saudavel no produtivu fornese… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
9.5MB (koneksaun internet fraku)
18.4MB (koneksaun internet lalais)

Clear

To’os familiar fó benefísiu barak ba ema barak nia moris. To’os ne’ebé saudavel no produtivu fornese:

 • Ai-han báziku durante tinan tomak ne’ebé savor no nutritive
 • Ai-han resin bele uza halo mollu, budu, marmelada, nst
 • Ai-moruk, no temperu sira
 • Rendimentu husi fa’an produsaun ne’ebé resin
 • Modo-oan no ai-fuan oan, ai natives no ai-han seluk iha to’os laran inklui viveiru eskala ki’ik.

Kapítulu ne’e esplika:

 • Analiza fatin to’os
 • Dezeñu to’os integradu
 • Dezeñu kanteiru, inklui tékniku ‘to’os ho adubu’
 • Redús manutensaun to’os
 • Tempu no métodu kuda
 • Integrasaun animal, hare, no kolan ikan ho to’os

Konteúdu inklui:

 • Pasu sira iha analiza fatin ba to’os familiar
 • Dezenu to’os integradu
  –   Bee suli no Jestaun bee
  –   Asesibilidade iha to’os
  –   Kanteiru
  –   Lutu
  –   Material lutu
  –   Estrutura to’os
  –   Adubu no fatin rai adubu
  –   Viveiru ki’ik
  –   Ai, Ai-hun ki’ik, no ai-funan
  –   Kolan
 • Dezenhu kanteiru
  –   Hasa’e kanteiru
  –   Kanteiru laho kee
  –   Kanteiru Wicking
  –   Kanteiru espirál
  –   Kanteiru iha rai lolon
  –   Irrigasaun kintál no adubu
  –   Kanteiru ho kolan ikan no hare
 • Manutensaun kanteiru
 • Métodu kuda no tempu kuda
Close search
Cart
Back To Top