Skip to content

Kapítulu 6. Matadalan ba formadór

32 pájina

Kapítulu ne’e ba ema sira-ne’ebé hakarak atu hanorin kursu permakultura. Fó vizaun ba barreira no problema sira limite partisipasaun, liuliu ba feto, no sujere solusaun atu hatán ba ida-ne’e… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
6.3MB (koneksaun internet fraku)
8.7MB (koneksaun internet lalais)

Kapítulu ne’e ba ema sira-ne’ebé hakarak atu hanorin kursu permakultura. Fó vizaun ba barreira no problema sira limite partisipasaun, liuliu ba feto, no sujere solusaun atu hatán ba ida-ne’e. Asesmentu komunidade, planeamentu kursu, preparasaun no kontinuasaun depoizde kursu nia importánsia hanesan mós ho kursu ne’e rasik. Aprende barak liu kona-ba ekipamentu sira ba serbisu hirak-ne’e no esplora ba iha aprosimasaun diferente hodi hato’o kualidade ida aas, kursu ho kontente no atrai ne’ebé fornese tipu sira husi aprendizajen no situasaun.

Konteúdu inklui:

  • Matadalan ba formadór permakultura
  • Kursu permakultura
  • Planu kursu permakultura
  • Implementa formasaun
    – Formadór
    – Téknika iha klase laran
    –  Formasaun sondajen no sistema monitór
Cart
Back To Top