Skip to content

Kapítulu 13. Agrikultura sustentável

64 pájina

Agrikultura sustentável mosu iha volume rai ne’ebé ki’ik no boot, rai iha foho lolon no tetuk no, baibain… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
5.8MB (koneksaun internet fraku)
11.9MB (koneksaun internet lalais)

Agrikultura sustentável mosu iha volume rai ne’ebé ki’ik no boot, rai iha foho lolon no tetuk no, baibain, iha nasaun trópiku sira-ne’e bazeia ba prátika agrikultura tradisionál nian, no bazeia ba rai família no komunidade nian. Laiha razaun halo mudansa boot ba métodu agrikultura ida-ne’e, liuliu bainhira haree ba sustentabilidade tempu-naruk nian, no hadi’a seguransa ai-han no rendimentu se di’ak liu ba ema lubun sira.

Sistema agrikultura sustentável, rejenerativu no rezilénsia:

 • Kulturalmente apropriadu
 • Hadi’a rai, rai no kondisaun ba produsaun tinan-tinan
 • Hadi’a rai ne’ebé estragu no restaura biodiversidade naturál
 • Masimiza produsaun ba rai agrikultura ne’ebé uza ona, ho maneira orgániku no sustentável
 • Fasil ba membru komunidade hotu-hotu bele hetan
 • Kria kooperativa komunidade no grupu agrikultór ne’ebé bele fahe rekursu, kustu, téknika no koñesimentu
 • Hadi’a armazenajen, merkadoria no transportasaun produtu
 • Vária iha koleta no tipu jestaun rai
 • Sistema integradu

Konteúdu inklui:

 • Kona-ba agrikultura sustentável
  Agrikultura no meiu-ambiente naturál
  Kria agrikultura sustentável
  –   Rekursu ba agrikultura sustentável
  –   Kria kondisaun sira-ne’ebé loos
  –   Jestaun rai no produtu sira
 • Kulat
 • Armazenajen pos-kolleta no uzu
Cart
Back To Top