skip to Main Content

Kapítulu 11. Fini no propagasaun

36 pájina

Konserva fini no uza fini lokál mak métodu importante ida hodi hametin agrikultura, aumenta variedade… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
2.9MB (koneksaun internet fraku)
5.9MB (koneksaun internet lalais)

Konserva fini no uza fini lokál mak métodu importante ida hodi hametin agrikultura, aumenta variedade husi planta, no atinje soberania ai-han.

 • Ema hotu bele koleta no rai fini: ida-ne’e baratu no fasil atu halo.
 • Konserva no troka fini lokál ba malu sei hasa’e montante no variedade aihan ne’ebé moris iha area ida-idak.
 • Fini lokál ne’ebé laos-íbrida maioria iha nia konteúdu nutrisaun aas liu.
 • Fini valór tebes no bele troka malu ho fini lokál seluk ka fa’an liuhusi banku fini komunidade nian.
 • Bainhira uza téknika ne’ebé loos hodi koleta no konserva fini di’ak sira, naturalmente planta nia kualidade sai di’ak-liután kada tinan.
 • Sé komunidade mak la konserva sira-nia fini lokál, fam lia no agrikultór sira tenke sosa fini no depende ba kompañia duke sira-nia an rasik. Ho ida-ne’e hatún komunidade nia rezilénsia.
 • Banku fini ne’ebé sempre nakonu ho variedade fini bele prova katak variedade lokál bele proteje di’ak-liu komunidade hasoru mudansa klimátika ida-ne’ebé la-klaru.

Konteúdu inklui:

 • Tansá konserva fini sira?
 • Oinsá atu konserva fini sira
  – Pasu 1: planta saudavel no forte
  – Pasu 2: hili planta ne’ebé di’ak-liu
  – Pasu 3: oinsá atu koleta fini sira
  – Pasu 4: hamoos fini sira
  – Pasu 5: hamaran fini sira
  – Pasu 6: rai fini sira
  – Pasu 7: utilizasaun fini no planta materiál
 • Téknika sira propagasaun planta
 • Fini komunidade no planta grupu nian
 • Responsavel fini no uza planta
Cart
Back To Top