Skip to content

Kapítulu 1. Étika no prinsípiu permakultura

44 pájina

Liuhusi Permakultura ita haree mundu iha dalan foun. Permakultura prepara estrutura hodi dezeñu, kria no mantein komunidade sira iha parte hotu nu’udar estilu moris ida hodi atinje kontinuasaun moris no forsa… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
4.1MB (koneksaun internet fraku)
7.8MB (koneksaun internet lalais)

Liuhusi Permakultura ita haree mundu iha dalan foun. Permakultura prepara estrutura hodi dezeñu, kria no mantein komunidade sira iha parte hotu nu’udar estilu moris ida hodi atinje kontinuasaun moris no forsa. Téknika no estratéjia bazeia iha siénsia no forma naturál, uza dalan integradu, innovativu no prátika rejenerativu hodi atinje ita-nia mehi.

Étika permakultura asegura ita atu konsidera no hanoin nakonu kona-ba serbisu ho meiu-ambiente, respeita ema hotu no asaun hodi hadi’a futuru:

 • Kuidadu rai – kuidadu rai no buat hotu ne’ebé moris iha laran
 • Kuidadu ema – igualdade, respeita, no oportunidade
 • Fahe ho justu – distribui buat ne’ebé resin, limita konsumu, no kuidadu ba futuru

Prinsípiu permakultura enkoraja no koko ita atu sai kriativu, la’o tuir inisiativa sira no lójika. Prinsípiu sira hanesan gia hodi kria dezeñu permakultura no implementa estratéjia no téknika permakultura.

Konteúdu inklui:

Étika permakultura

 • Kuidadu rai
 • Kuidadu ema
 • Fahe ho justu

Dezeñu prinisipiu permakultura

 1. Observa no interasaun
 2. Simu no depozita enerjia
 3. Hetan rezultadu
 4. Aplika regulamentu ba an rasik no simu hanoin sira
 5. Uza no valoriza enerjia no rekursu renovavel
 6. La prodús lixu
 7. Dezeñu husi modelu to’o detalla
 8. Integra duke hafahe
 9. Eskala ki’ik no solusaun neineik
 10. Uza no valoriza diversidade
 11. Utiliza ninin no valoriza marjinál
 12. Uza ho kriatividade no responde ba mudansa
Cart
Back To Top