Skip to content

Kapítulu 10. Kintál familiar

78 pájina

To’os familiar fó benefísiu barak ba ema barak nia moris. To’os ne’ebé saudavel no produtivu fornese… liután

Bele asesu kapítulu ida-ne’e iha tamañu rua:
9.5MB (koneksaun internet fraku)
18.4MB (koneksaun internet lalais)

To’os familiar fó benefísiu barak ba ema barak nia moris. To’os ne’ebé saudavel no produtivu fornese:

 • Ai-han báziku durante tinan tomak ne’ebé savor no nutritive
 • Ai-han resin bele uza halo mollu, budu, marmelada, nst
 • Ai-moruk, no temperu sira
 • Rendimentu husi fa’an produsaun ne’ebé resin
 • Modo-oan no ai-fuan oan, ai natives no ai-han seluk iha to’os laran inklui viveiru eskala ki’ik.

Kapítulu ne’e esplika:

 • Analiza fatin to’os
 • Dezeñu to’os integradu
 • Dezeñu kanteiru, inklui tékniku ‘to’os ho adubu’
 • Redús manutensaun to’os
 • Tempu no métodu kuda
 • Integrasaun animal, hare, no kolan ikan ho to’os

Konteúdu inklui:

 • Pasu sira iha analiza fatin ba to’os familiar
 • Dezenu to’os integradu
  –   Bee suli no Jestaun bee
  –   Asesibilidade iha to’os
  –   Kanteiru
  –   Lutu
  –   Material lutu
  –   Estrutura to’os
  –   Adubu no fatin rai adubu
  –   Viveiru ki’ik
  –   Ai, Ai-hun ki’ik, no ai-funan
  –   Kolan
 • Dezenhu kanteiru
  –   Hasa’e kanteiru
  –   Kanteiru laho kee
  –   Kanteiru Wicking
  –   Kanteiru espirál
  –   Kanteiru iha rai lolon
  –   Irrigasaun kintál no adubu
  –   Kanteiru ho kolan ikan no hare
 • Manutensaun kanteiru
 • Métodu kuda no tempu kuda
Cart
Back To Top